Perfil de usuario/a

king kingtravel travel kingtravel

Resumen biográfico

Th?i ti?t c?ng ?ang b?t ??u chuy?n mùa r?i. Cu?i tu?n này b?n s? ?i ?âu? L?i loanh quoanh trong thành ph? Sài Gòn t?p n?p v?i b?n bè hay ??n gi?n ch? là ? nhà t?n h??ng nh?ng ngày ngh?? T?m r?i xa thành ph? ?n ào náo nhi?t, b?n chen ??n m?t m?i ?y ?i, hãy l?a ch?n cho mình m?t chuy?n du l?ch ng?n ngày ? thành ph? khác, m?t ??a ?i?m ?? b?n có th? bình yên th? h?n mình v?i phong c?nh, ng?m nhìn nh?p s?ng nh? nhàng, thanh