Perfil de usuario/a

Mr stan smith smith

Resumen biográfico

Khám phá con ???ng ???c ng??i ?à N?ng m?nh danh là ban công thành ph?

B?ch ??ng là tên m?t con ???ng r?t n?i ti?ng ? ?à N?ng. M?i ng??i bi?t ??n nó nh? là ph? ?i b? dài nhât và c?ng là v? trí tuy?t v?i nh?t ?? ng?m nh́n thành ph? t? phí b? sông Hoài. T? ?ây, b?n có th? ng?m nh́n ???c c?u sông Hàn v?n ??i hi?n t?, c?u R?ng vang bóng, c?u Tr?n Th? Lư s?ng s?ng nh? nàng thi?u n? tr?i ḿnh gi?a thiên nhiên, b?n c?ng có th? nh́n th?y xa xa là c?u Thu?n Ph?c và ??u kia là Sun Wheel ??y. Bu?i t?i, trên ?o?n ???ng này r?t nhi?u ng??i ?i b?, nh?y th? d?c nh?p ?i?u và nhi?u ho?n ??ng ???ng ph? th??ng xuyên di?n ra nh? v? tranh, âm nh?c ???ng ph?, h?i sách

Nh?ng nh?ng câu chuy?n v? m?t con ???ng mà bao nhiêu ng??i l??t qua này là muôn vàn nh?ng ?i?u ch?a k?. Nh?ng b?n ?i Du lich Ha Noi Da Nang 3 ngay 2 dem cùng khám phá 8 ?i?u thú v? v? con ???ng ???c ng??i ?à N?ng g?i yêu là ban công thành ph? này nhé!

B?ch ??ng con ???ng v?n hóa thành ph? ?à N?ng

1.Ngày x?a khi c̣n th?i Pháp thu?c, con ???ng này có tên là Quai Courbet. T? sau n?m 1955 th́ ???c ??i tên chính th?c thành B?ch ??ng mà ??n ngày nay m?i ng??i v?n hay g?i và du khách v?n hay bi?t ??n nó.

2. V?i nhi?u ng??i ?à N?ng khi ???c h?i con ???ng h? yêu thích nh?t th́ c?ng d? hi?u khi nhi?u ng??i dành t́nh c?m m?n m? cho B?ch ??ng. Có l? nh? nh?ng t́nh c?m ?ó mà B?ch ??ng c̣n có nhi?u tên khác nh?:

???ng du l?ch, ???ng hoa, ???ng s?ch nh?t ?à N?ng, ???ng m?i gị, ???ng v?n hóa, ???ng selfie hay ban công c?a thành ph? ?à N?ng. Toàn nh?ng cái tên quá kêu quá trân tr?ng!

3. Con ???ng giáp v?i nhi?u c?u nh?t. Ch? ch?n r?i v́ nó giáp ??n nh?ng 5 cây c?u: C?u Nguy?n V?n Tr?i, c?u Tr?n Th? Lư, c?u R?ng, c?u Sông Hàn, c?u Thu?n Ph??c. T? ?ây có th? nh́n ???c bao quát c?nh núi sông h?u t́nh c?a thành ph?.

4. M?i ?o?n ???ng ??u ???c ??u t? vô cùng t? m?: Toàn b? v?a hè r?ng ???c lót g?ch, có gh? ?á, v?i cây xanh, hoa, nhi?u t??ng ?á v?i ?èn chùm trang trí công phu, t? m? ?ă t?o nên không gian sinh ho?t, th?m quan, th? gi?n cho c? ng??i dân ?à N?ng và du khách g?n xa.


5. Có giá c? ??t nh?t nh́ thành ph?. Nhi?u ng??i ch?ng c̣n l? ǵ khi quanh ???ng này t?p trung nhi?u quán c?c ch?t nh?ng giá ly cà phê khúc này bét nh?t c?ng 30, 40 ngh́n ??ng nh?ng c?ng có nhi?u th? mi?n phí nh?: âm nh?c mi?n phí, nhà v? sinh mi?n phí có g?n Logo, tranh, t??ng, hiphop, khiêu v?, ch?p h́nh v?i vô vàn c?nh ??p mà không t?n ti?n.

6. R?t ít c?a hàng buôn bán ?? ? khu v?c này. 90% c?a hàng là cà phê, trà s?a, khách s?n, n??c u?ng, nhà hàng sang tr?ng v?i view ph?i thu?c h?ng soang ??p, th? vi?n khoa h?c t?ng h?p ???c xây l?i v?i nhi?u pḥng ?c tân ti?n. Bên c?nh ?ó là nh?ng nét c? ki?n trúc c? ? ṭa nhà ?y ban nhân dân thành ph?, ṭa nhà Nhà hàng Tourane, B?o tàng Ngh? thu?t ?iêu kh?c Ch?m,... Nh?ng b?n ?i Tour H?i Pḥng ?à N?ng 3 ngày 2 ?êm s? d? nh?n th?y s? khác bi?t này n?u ?? ư quan stas k? nhé.

7. Là con ???ng gây nhi?u nh? th??ng, mong ch? nh?t vào m?i d?p l? t?t v́ nó luôn ???c trang trí c?u k? t? m? v?i vô s? ho?t ??ng vào m?i dip t?t ??n xuân v?. ??c bi?t là nh?ng ngày cu?i n?m không khí con ???ng càng tr? nên r?n ràng.

???ng B?ch ??ng ngày n?ng vàng h?t nh?

8. Là con ???ng t́nh c?m nh?t. Du khách c̣n là FA không thích ?i?u này. Có v? bu?n c??i nh?ng ?ây có l? là con ???ng H?nh phúc khi ch? càn ng?i gh? ?á m?t t?i là b?n ?ă ??m không xu? bao nhiêu c?p ?ôi c?m tay nhau ?i thông going và trao cho nhau nh?ng t́n c?m âu y?m nh?t.

Hy v?ng nh?ng t́m hi?u thú v? v? ???ng B?ch ??ng này ?ă mang ??n cho b?n m?t c? h?i hi?u h?n v? nh?ng n?p s?ng và v?n hóa ?à N?ng. Hy v?ng r?ng nh?ng b?n ?i M?ng ??t tour du l?ch ?à N?ng giá r? tr?n gói - T? v?n l?ch tŕnh tour ?à N?ng phù h?p khi ?ă ?áp chân ??n ?à N?ng cung ??ng quên dành chút th?i gian và khám phá ra nh?ng thú v? c?a con ???ng này nhé, b?n có th? tha h? ki?m ch?ng ?i?u King Travel nói có ?úng không nhé. Chúc b?n m?t mùa du l?ch th?t vui và ?m cúng!